fonduri nerambursabile enregie regenerabila 2023 sandru legal avocat timisoara
|

FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE (Partea 1)

În prezentul articol ne vom concentra asupra granturilor acordate pentru montarea de panouri solare, generatoare eoliene și alte cheltuieli de eficiență energetică. Dacă în articolele anterioare am acoperit sfera persoanelor fizice, în articolul de față ne vom axa, în mod succint, asupra proiectelor dedicate persoanelor juridice.

Prin intermediul acestor proiecte se dorește, printre altele atingerea următoarelor obiective: reducerea consumului de energie electrică și termică, resurse energetice, de către IMM-uri și întreprinderile mari în calitate de beneficiari; reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției; reducerea intensității energetice a activității IMM-urilor și întreprinderilor mari; creşterea ponderii energiei regenerabile de energie eoliană și solară în totalul consumului de energie primară, precum și atingerea obiectivelor Uniunii Europene.

Principalii finanțatori:

  1. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
  2. Ministerul Energiei
  3. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  4. Granturi SEE & Norvegiene

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene desfășoară mai multe programe operaționale, însă în cadrul acestora, ceea ce ne interesează pe noi cu privire resurse este Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) – Axa prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor. Chiar și cu privire la acest obiectiv specific există mai multe ordine aprobate de către MIPE, însă le vom trata generic.

Pentru investițiile specifice sunt sprijinite următoarele categorii de activități:

a) investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei – Axa prioritară 6) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului,

b) investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, intelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

Proiectul are în vedere toate fluxurile de energie existente în cadrul întreprinderii solicitante – electrică, termică și mecanică.

!!! SUNT eligibile achizitionarea de pompe de caldură sau panouri fotovoltaice

!!! NU sunt eligibile proiectele vizând stocarea energiei
!!! NU sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea serviciilor de consultanță pentru managementul proiectului
!!! NU sunt eligibile cheltuielile cu auditul financiar/auditul energetic și/sau alte servicii de consultanță

ATENȚIE!
Sunteți interesat de consultanță pentru accesarea programelor de en ergie regenerabilă? Vă putem ajuta!

Click aici pentru a programa o consultație!

Cine poate fi beneficiar?

  • IMM – întreprinderile mici, mijlocii şi microîntreprinderile – definite conform Legii nr. 346/2004,
  • întreprinderi mari – definite conform OUG nr. 112/2022

Praguri valorice ale proiectului: între 50.000euro și 500.000euro. Solicitantul are posibilitatea de a-și asuma o valoarea a proiectului peste pragul de 500.000euro prin încadrarea cheltuielilor suplimentare în categoria costurilor neeligibile.

Raportat la pragurile de mai sus, rata de cofinanțare este de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată va fi majorată cu 15%, respectiv 5% pentru investițiile situate în zone asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a), respectiv (c) din TFUE.

De asemenea, finanțarea nerambursabilă maximă acordată se majorează cu 20%, în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mici, inclusiv microîntreprinderilor, şi cu 10%, în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii în funcție de anumite județe și/sau localități.

Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuție financiară pentru diferența până la totalul cheltuielilor eligibile, precum și pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor de stat/de minimis.

Cu privire la proiectele desfășurate de următorul finanțator, cât și condițiile de eligibilitate impuse de aceștia doi, vom discuta într-un articol ulterior.

fonduri energie regenerabila persoane juridice 2023 sandru legal avocat timisoara

Pentru consultații, vă rugăm să completați următorul formular.

Vă rugăm să menționați o dată / două date când doriți să programați consultanța / consilierea
Persoană fizică sau juridică – selector
Politică de confidențialitateÎmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *