thomas richter B09tL5bSQJk unsplash
| |

FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE (Partea 2)

Astfel cum am promis, publicăm partea a II-a a subiectului referitor la fondurile nerambursabile de care pot beneficia persoanele juridice în cadrul proiectelor de mediu și energie regenerabilă.

Ministerul Energiei

Ministerul Energiei organizează diverse măsuri de investiții prin lansarea de apeluri la proiecte, prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acesta desfășoară programe cu regularitate. Prin intermediul programelor desfășurate se urmărește producerea majorată a energiei din surse regenerabile eoliene și/sau solare prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile cu sau fără instalații de stocare integrate.

Pentru investițiile specifice sunt sprijinite următoarele categorii de activități:

a) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare, stocarea având un procent stabilit în funcție de programul desfășurat (de exemplu maximum 20% din valoarea ajutorului de stat),

b) Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare.

Sunt avute în vedere doar proiectele care urmăresc realizarea de capacități noi de producție a energiei electrice vizează crearea de instalații noi de producție, cu sau fără instalații de stocare integrate, acolo unde nu au existat până în prezent.

!!! NU sunt eligibile proiectele vizând DOAR stocarea energiei
!!! Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie din surse eoliene și solare
!!!  Nu sunt eligibile proiectele care vizează extinderea unor unități de producție de energie electrică.

ATENȚIE!
Sunteți interesat de consultanță recuperarea unor sume bazate pe un contract? Vă putem ajuta!

Click aici pentru a programa o consultație!

Cine poate fi beneficiar?

 • IMM – întreprinderile mici, mijlocii şi microîntreprinderile – definite conform Legii nr. 346/2004,
 • întreprinderi mari – definite conform OUG nr. 112/2022,
 • la unele proiecte, sub condiția înregistrării la ONRC, care au ca activitate, printre altele, producerea de energie electrică – clasa CAEN 3511

Praguri valorice ale proiectului: capacitate instalată minimă în funcție de proiect, de exemplu între între 27 kWp – 100 kWp în cadrul programului ElectricUP, de la 0,2MW sau chiar peste 1MW în cadrul programului Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate.

Intensitatea ajutorului de stat acordat din bugetul PNRR este de 100% din costurile eligibile:

 1. determinate ca diferența dintre costul investițional al unei centrale clasice, poluante, și costul unei centrale ce utilizează surse de energie regenerabilă, maxim 650.000 Euro/MW pentru energia eoliană și 425.000 Euro/MW pentru energia solară,
 2. întregul cost investițional, în lipsa identificării unei investiții mai puțin ecologice, maxime 1.300.000 Euro/MW pentru energia eoliană și 750.000 Euro/MW pentru energia solară.

În ambele cazuri, plafoanele de mai sus pot include și componenta de stocare, aceasta având un procent variabil în funcție de proiect (de exemplu maximum 20% din valoarea ajutorului de stat), ajutorul de stat fiind încadrat în limita a 15 milioane de Euro pe întreprindere/pe proiect.

Criterii de eligibilitate – din care unele constituie și cerințe comune ale proiectelor desfășurate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Energiei

 • încadrarea beneficiarului în diferitele categorii de întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari). Solicitantul rămâne eligibil indiferent daca schimbă categoria de IMM, cu condiția respectării tuturor celorlalte criterii de eligibilitate,
 • criteriul referitor la valoarea minimă eligibilă,
 • investițiile finanţate sunt asociate unei activități economice,
 • îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv către bugetele locale,
 • reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene,
 • solicitantul nu este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă,
 • solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect și capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului, prin informații privind personalul angajat implicat în implementarea proiectului/ privind externalizarea serviciului de management al proiectului,
 • solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului și dispune de cofinanțare proprie a proiectului și își asumă acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile,
 • solicitantul se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului,
 • solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile),
 • solicitantul deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale sau a energiei termice, în funcție de tipul de finanțare solicitată, care să fie în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea,
 • solicitantul prezintă dovada calității de proprietar/superficiar/administrator/titular al unui drept de folosință/concesionar/locatar pentru imobilul în care se implementează proiectul sau proprietar/comodatar/titular al dreptului de folosință pentru utilajele care asigură implementarea proiectului, însoțite de actul de dobândire a proprietății, contract de concesiune, act ce atestă proprietatea/folosința/concesiunea/comodatul, după caz, valabile pe toată durata de implementare a proiectului și o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului. Aceste documente vor fi însoțite de extrasul de carte funciară valabil la data înscrierii, precum și de acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului,
 • imobilul aferent proiectului nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare, nu face obiectul revendicărilor și nu este afectat de limitări legale, convenţionale, judiciare ale dreptului real invocate, cu excepția ipotecii asupra imobilului/gajul asupra echipamentelor ce fac obiectul proiectului, situație în care este necesară prezentarea acordului creditorului cu privire la implementarea proiectului,
 • solicitantul prezinta dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile în eficiență energetică pentru care se solicită ajutor de stat;
 • solicitantul prezintă o analiză energetică realizată de către un expert autorizat, care conține indicatorii specifici energetici inițiali și previzionați,
 • măsurile de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie îndeplinesc criteriile de selecție cerute de către Ghidul de finanțare,
 • cheltuielile sunt eligibile dacă sunt rezonabile şi necesară realizării operaţiunii și sunt însoţite de facturi emise !!! cheltuiala aferentă TVA nu este eligibilă.

Enumerăm o listă exemplificativă a documentelor ce trebuie depuse:

 1. Cererea de finanțare,
 2. Consimtâmânt privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
 3. Act constitutiv,
 4. Certificat constatator extins,
 5. Certificat de atestare fiscală buget de stat și bugetele locale,
 6. Certificat de cazier fiscal al solicitantului,
 7. Cazier judiciar al reprezentantului legal,
 8. Analiză energetică (inclusiv cu anexele aferente),
 9. Documente privind rezonabilitatea costurilor,
 10. Contract de furnizare a energiei electrice și/sau a gazelor naturale, obligatoriu sau a energiei termice, după caz,
 11. Împuternicire semnare cerere de finantare și/sau contract, dacă e cazul.

În articolul următor vom face referire la un proiect ce se adresează unor alte categorii de beneficiar, însă care se circumscrie unei teme adiacente.

andreas gucklhorn Ilpf2eUPpUE unsplash

Pentru consultații, vă rugăm să completați următorul formular.

Vă rugăm să menționați o dată / două date când doriți să programați consultanța / consilierea
Persoană fizică sau juridică – selector
Politică de confidențialitateÎmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *