casa verde casa eficienta energetic fonduri UE
|

Finanțare nerambursabilă prin Programul CASA VERDE FOTOVOLTAICE 2021

Program desfășurat de AFM

cropped LOGO DIACRITICE 1

Ce este programul „Casa Verde Fotovoltaice”?

Programul „Casa Verde Fotovoltaice” este un program desfășurat de către Administrația Fondului de Mediu și are ca obiect finanțarea achiziționării și instalării sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională. Printre scopurile desfășurării programului se află și creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizares sistemelor de panouri fotovoltaice. Se urmărește așadar, creșterea capacității de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

Finanțarea se realizează din veniturile Fondului de Mediu și din sumele virate prin Prgramul Operațional Regional (POR). Cuantumul finanțării este de maximul 20.000 lei, reprezentând până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, diferența urmând a fi suportată de către beneficiar din surse proprii.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele cu privire la:

 • Achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minim instalată de 3kW, părțile componente fiind constituite din panouri fotovoltaice, invertor, structură de susținere a sistemului, tablou electric curent continuu sau alternativ;
 • Montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice;
 • TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă dintre AFM și beneficiar sunt considerate eligibile. De asemenea, suma aprobată în urma înscrierii aplicanților nu se poate suplimenta, fiind necesar ca beneficiarii să suporte din sursele proprii finalizarea investiției.

ATENȚIE!
Vreți să aflați dacă sunteți eligibil pentru programul CASA VERDE?
Click aici pentru a afla!

Totodată, în situația în care Autoritatea de Management Programul Operațional Regional (AMPOR) sau Administrația Fondului de Mediu (AFM) declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanțează, nu se plătesc, respectiv se recuperează de la beneficiar sau instalator, în funcție de persoana culpabilă.

Se estimează că înscrierile în program vor demara în jurul datei de 20.12.2021.

Criteriile de eligibilitate cumulative a solicitantului în vederea acordării finanțării:

 • Este persoană fizică cu domiciliul în România;
 • Este proprietar al construcției sau terenului pe care se implementează proiectul (poate avea și drept de folosință asupra terenului) astfel cum rezultă din Extrasul de Carte Funciară;
 • Are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului;
 • Imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități ce desfășoară activități economice, cu excepția ipotecii imobiliare, nu face obiectul unui litigiu, vreunei revendicări sau altei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
 • Nu are obligații restante la bugetul de stat și bugetul local la data înscrierii;
 • !!! NU ESTE ELIGIBIL imobilul cu proprietăți comune și individuale sub formă de bloc sau condominiu cu mai mult de două apartamente.

Documentele necesare înscrierii sunt următoarele:

 • Cererea de finanțare tehnoredactată;
 • Actul de proprietate al solicitantului, al coproprietarului sau devălmașului, dacă e cazul, valabile la data înscrierii;
 • Împuternicire notarială și actul de identitate al persoanei împuternicite valabil la data înscrierii dacă cererea se semnează de altă persoană decât solocitantul;
 • Extrasul de Carte Funciară valabil la data înscrierii în original, în copie legalizată sau în format electronic, extras din care să rezulte dreptul de proprietate sau folosință asupra imobilului asupra căruia se implementează proiectul;
 • Copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală;
 • Certificatul de atestare fiscală valabil emis pe numele solicitantului de către ANAF, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul virtual privat (SPV);
 • Certificatul de atestare fiscală valabil emis pe numele solicitantului de către Primăria de la domiciliul solicitantului, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice;
 • Certificatul de atestare fiscală valabil emis pe numele solicitantului de către Primăria de la locul de implementare al proiectului în situația în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice;

Comisia de analiză a dosarelor poate proceda, o singură data pentru același motiv la solicitarea remedierii sau clarificării documentației depuse în situațiile în care documentele încărcate în aplicație nu sunt tehnoredactate, nu sunt completate integral sau nu sunt încărcate integral sau sunt ilizibile ori există neconcordanțe în cuprinsul documentelor încărcate, acordând un termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării.

Dosarul va fi respins în cazul în care lipsește un document, nu este îndeplinit un criteriu de eligibilitate sau nu sunt depuse documentele în termenul de 10 zile în vederea remedierii.

De asemenea, există posibilitatea formulării unei contestații în termen de 30 de zile de la data publicării rezultatelor de respingere.

În urma aprobării finanțării, urmează a fi încheiat contractal de finanțare nerambursabilă între AFM și beneficiar, în termen de 60 de zile de la afișarea listei cu solicitanții aprobați.

Ulterior semnării contractului de finanțare nerambursabilă, beneficiarii trebuie să îndeplinească și celelalte formalități necesare prin obținerea altor avize sau acorduri, având totodată loc și implementarea proiectului în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare. Tot pe parcursul acestui termen de 12 luni, este necesar să fie realizată recepția sistemului de panouri fotovoltaice, cât și să fie obținut certificatul de racordare.

Această etapă este urmată de cea a decontării cheltuielilor eligibile efectuate în contul instalatorului validat al sistemului de panouri fotovoltaice.

Următoare etapă, cea a monitorizării beneficiarilor finali ai proiectului durează 6 ani și începe odată cu eliberarea certificatului de racordare.

Prin semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, beneficiarii finali își asumă respectarea anumitor obligații, atât în perioada implementării proiectului, cât și în perioada monitorizării acestuia.

Există de asemenea situații în care solicitanții pierd dreptul de a semna contractul de finanțare, prin rezilierea contractului și recuperarea finanțării acordare.

De asemenea, ni se pare importantă de menționat posibilitatea prevăzută de Ghidul de finanțare, de a cesiona contractul de finanțare în favoarea terțelor persoane, dobânditoare ale imobilului, prin preluarea de către acestea și a obligațiilor asumate de către beneficiar prin contractul de finanțare. Aceste obligații trebuie asumate și de către succesorii în drepturi ai beneficiarului, în cazul transmiterii imobilului pe cale succesorală.

O altă posibilitate prevăzută de Ghidul de finanțare este cea a transferării unui solicitant aprobat sau beneficiar final la un alt instalator validat decât cel care a făcut înscrierea inițială, în scopul implementării proiectului pentru motive întemeiate.

Trebuie să țineți cont de faptul că documentele depuse în cadrul programului nu se restituie. AFM poate elibera, cel mult copii după acestea la solicitarea dvs.

ATENȚIE!
Înscrierea în Program pe platforma AFM se face de către un instalator validat. Noi vă putem oferi consultanță în ceea ce privește eligibilitatea prin verificarea documentației ce urmează a fi depusă, cât și pe tot parcursul desfășurării proiectului. Totodată vă recomanda instalatori validați din zona dvs.

Doriți să obțineți consultanță legată de programul „CASA VERDE FOTOVOLTAICE”? Trebuie doar să completați următorul formular:

Completând acest formular. vă exprimați în mod implicit acordul prelucrării datelor cu caracter personal. Datele vor fi folosite strict în scopul de a identifica și contacta clienții noștri.

ARTICOLUL ANTERIOR: Cum să obții fonduri pentru o casă „verde”: programul „CASA EFICIENTĂ ENERGETIC” – program finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *